Група по интереси „Аеробика“

     Представителна изява на група по интереси „Аеробика“ – Спортно училище – град Велико Търново по проект „Твоят час“ с ръководител Людмила Георгиева

Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Участниците в клуб „Аеробика“ в Спортно училище – град Велико Търново реализираха представителна изява на 22 април 2017 година в зала «Аеробика» – град Велико Търново, ул. Никола Габровски 2, ет 2. на тема „Изграждане на примерни хореографии и практическо изпълнение“.

Целта на клуба „Аеробика“ по проекта „Твоят час“ е да тонизира организма и да подобри  здравословно състояние на учениците, да изгради умения за работа в екип и съвместни действия.

Клубът по интереси е организиран, за да реши следните задачи: подобряване на здравословното състояние /сърдечно-съдова и дихателна система; развитие на физическите качества: сила, гъвкавост, издръжливост; повишаване работоспособността на учениците; оформяне на естетична, красива мускулатура –хармонично телосложение; усъвършенстване на правилно телодържане; придобиване на грация, красота и пластичност на движенията; повишаване на самочувствието, придобиване на увереност в собствените сили на учениците; участие в организирани прояви за демонстрация на придобитите умения.

Гости на представителната изява бяха г-жа Снежина Михова – директор на Спортно училище – град Велико Търново, г-жа Иванка Славчева – заместник- директор на Спортно училище – град Велико Търново, г-н Диян Печеняшки – учител по математика и информатика и г-жа Галина Христова – родител, Симона Петрова – студентка във ВТУ, Светлана Иванова – консултант здравословно хранене, Кети Христова – специалист диетолог и ученици от клуб „Спортна журналистика“.

Учениците в клуб „Аеробика“ под ръководството на Людмила Георгиева показаха усвоените стъпки и комбинации от стъпки, съчетани в хореографска комбинация и демонстрираха своите умения. Използвани бяха уреди и пособия, които бяха закупени за целта на проекта – гимнастически топки и степ платформи за аеробика.

Гостите останаха с добри впечатления от видяното и поощриха занимаващите се да продължават  да усвояват аеробните практики за подобряване на здравето и физическото си развитие.

« 1 на 2 »