За нас

Ние сме клуб по  „Спортна журналистика“ при  Спортно училище – град Велико Търново

za_nas

Практическото овладяването на модели за речево общуване, за създаване, възприемане и оценяване на текстове предлага големи възможности за образователно и възпитателно въздействие. Цел на образованието е изграждане на културна и социална грамотност, на личностен жизнен и професионален смисъл. Това определя компетентностен подход. Професионалното обучение на учениците от Спортно училище – град Велико Търново изисква сериозни теоретически и практически познания в сферата на спорта, спортната подготовка, методиката на преподаване на спортните дисциплини и спортната психология. Насочеността на ученика към конкретна професия и конкретна наука мотивира ясно самосъзнание за смисъла на ученето, висока степен на самокритичност, изгражда сложна и диференцирана самооценка.

 1. Цели:
 • Изграждане на система за теоретическа и практическа подготовка на учениците да създават публицистични текстове на спортна тематика.
 • Овладяване на научна терминология, свързана с конкретен вид спорт, и умение за прилагането и.
 • Публикация на ученически публицистични материали в сайта на училището.
 • Засилване на мотивацията на учениците за участие в образователния процес.
 • Формиране на компетентности – търсене и обработка на информацията, систематизиране, организиране на изследователска дейност, изразяване на индивидуално-авторско разбиране за събитията, комуникативност.
 • Формиране на отношение към езика като средство за професионална изява и социален престиж.
 • Изграждане на личностен и професионален смисъл.

 II.Очаквани резултати:

 • Формиране на личностни качества /отговорност, креативност, взаимодействие, познавателна самостоятелност при усвояване на знания/ и умения за работа в екип.
 • Проява на инициатива, творчество, изследователски подход в дейността; отговорност към историята на училището и изграждане на авторитета му.
 • Изграждане и усъвършенстване на комуникативни умения, използване на клубната дейност като обучение по комуникация.
 • Изграждане на ясна представа за системата от социални отношения и адекватните за тях езикови употреби, овладяване на умения за анализ и тълкуване на информация, за формиране на позиция, за аргументиране на мнение, за оценяване и въздействие.
 • Разкриване на индивидуалните особености на учениците и съвместна работа за постигане на престижни цели.